CSOK

<< www.csok.takarek.hu >>

Számolja ki mekkora összegre számíthat

 

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

Új lakás építésére vagy vásárlására

A CSOK nyújtását az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

Milyen célokra igényelhető a CSOK?

Magyarország területén lévő

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiállított építési engedéllyel[1] rendelkező új lakás építéséhez,
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező olyan új, lakás vásárlásához,amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.
 • · CSOK igényelhető

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

-          az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után[2], vagy

-          a fiatal házaspár[3] által- meglévő gyermekei számától függően[4] – vállalt, legfeljebb 3 születendő gyermeke után.

 • · A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

-          a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint

-          aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

A CSOK összegének meghatározásához valamennyi eltartott (meglévő, vállalt) gyermeket - figyelembe kell venni, beleértve azokat a gyermekeket is, akik után már vettek igénybe a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő állami támogatást.

Új lakás vásárlás és építés esetén igényelhető támogatási alapösszegek

Eltartott gyermekek
száma

CSOK összege *
(Ft)

Minimális hasznos alapterület**

Lakás
(nm)

Egylakásos
lakóépület

(nm)

1

600.000

40

70

2

2.600.000

50

80

3 vagy több

10.000.000

60

90

 *Ha az igénylők már vettek igénybe korábban valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, ebben az esetben a korábban igénybe vett állami támogatás és a most igénybe vehető CSOK különbözete igényelhető.

**A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét az összes, az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző (eltartott és vállalt) gyermek száma alapján kell meghatározni, akire tekintettel a CSOK-ot igénylik (ideértve azokat is, akik után korábban már vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybevettek).

Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak esetén a közös és  nem közös gyermeke(i)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is, élettársak esetén a közös és a nem közös gyermeke(ke)t az alábbi részletezésnek megfelelően:

Amennyiben az élettársak

-          csak az egyik fél gyermeke után vagy csak közös gyermekük után; vagy közös gyermekük és az egyik fél saját gyermeke után igénylik a támogatást, a támogatási összeg számítása az általános szabályok szerint történik.

-          a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy mekkora összegű támogatásra lenne jogosult a saját gyermeke után, és a kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe. Amennyiben a sajátjukon kívül az igénylőknek közös gyermeke(ik) is van(nak), ő(ke)t csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni, és az így kiszámított, a számukra kedvezőbb összegű támogatást vehetik igénybe.

Személyi feltételek

A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

A CSOK-ot igényelhetik házastársak, élettársak, egyedülállók (magyar állampolgárok illetve a Rendeletben 5. §-ban megjelölt természetes személyek) a már meglévő eltartott gyermekeik után, továbbá fiatal házaspárok vállalt gyermekeik után. Házastársak és élettársak együttes igénylőként igényelhetik a CSOK-ot.

 • OEP igazolás:A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított kell, hogy legyen - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat kell, hogy folytasson.

A biztosítotti jogviszonynak 3 vagy több (meglévő illetve vállalt) gyermek esetén legalább 2 éve, egyéb esetben legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni - ideértve azt is, ha a legalább 2 év illetve 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van.

(3 vagy több (meglévő illetve vállalt) gyermek esetén az igénylést közvetlen megelőző 180 napnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.). A 180 nap teljesíthető:

 •  TB jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatotti jogviszonyt), vagy
 •  középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokkal, vagy
 •  ha az igénylő valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt a külföldi hatóság igazolja.

 Az igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani.

A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és annak hiteles fordításával kell igazolni.

Amennyiben az igénylő ápolási díjban részesül, nem szükséges az OEP igazolás, helyette a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozatát kell bemutatnia.

 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál (továbbiakban: NAV) nyilvántartott köztartozása. Élettársak vagy házastársak közül mindkét félnek szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolniuk, hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk. A köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.
 • Megelőlegezett CSOK igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek (10 milliós CSOK esetén – meglévő gyermekei számától függően - legfeljebb 3 gyermek) vállalásával csak olyan fiatal házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét, azzal, hogy ha korábban gyermekvállalásra tekintettel szerződéssel rendelkeztek, a Rendelet szerinti megelőlegezésre csak akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült. A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függően – 1 gyermek vállalása esetén 4, 2 gyermek vállalása esetén 8 év. (10 milliós CSOK igénylésére jogosultak esetén a vállalt gyermek számától függetlenül 10 év)
 • Hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről: az igénylőknek igazolniuk kell, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak tekintetében büntetőjogi felelősségüket a bíróság nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, a CSOK igénylésének időpontjában az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültek.
 • A nem magyar állampolgár részére a kedvezmény a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
 • A CSOK iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság az igénylőket jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

Tárgyi feltételek

a)      Meglevő lakástulajdon:

A támogatás igénylésével összefüggésben a meglevő másik lakástulajdon nem kizáró ok.

b)      Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie a támogatással érintett ingatlanban. (A lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.)

c)        Számlabenyújtási kötelezettség:

Építés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni. Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el. A számla kibocsátójának az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelnie kell,

Új lakás építése esetén az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2.000000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is.

Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.

d)        Lakásbiztosítás:

A magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A CSOK igénylésének további feltételei

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy - saját maga és azon gyermeke, akire tekintettel a CSOK igénylése történt -, a CSOK-kal érintett lakásban – a CSOK folyósítását/utolsó részfolyósítását követő 10 évig– meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig -.életvitelszerűen kíván tartózkodni.

A hitelintézet által elfogadott lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.

Új lakás vásárlásánál a CSOK iránti kérelmet a vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül kell benyújtani. Az eladó és a vevő egymásnak nem lehetnek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. Gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Új lakás építése esetén a bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézetnek el kell fogadnia.

Magyar Állam javára bejegyzésre kerülő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom

A CSOK-kal igénybevételével

-       épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő,

-       vásárolt lakásra a támogatási szerződés megkötését követő,

10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, mely időszak alatt a lakást haszonélvezeti jog vagy használati jog nem terhelheti.

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

A három vagy több gyermekes családok a 10 millió forint összegű CSOK mellé  kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt igényelhetnek. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön futamidejének első 25 évében nyújtja.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.[1] Ebben a tekintetben építési engedélynek minősül új lakás építése esetén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építési engedély vagy az építésügyi hatóság által kiállított dokumentum arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént.

[2] kizárólag meglévő gyermekek alapján igényelt CSOK esetén az igénylőre nincs korhatár megkötés

[3] házastársak, akik közül a Rendelet szerinti lakáscélú állami támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét

[4] Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb 2, kétgyermekes fiatal házaspár 1 gyermek születését vállalhatja

 <<Nyomtatható verzió>>

 


 

Használt lakás vásárlásához, bővítéshez

A CSOK nyújtását a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

Milyen célokra igényelhető a CSOK?

Magyarország területén lévő

 • használt lakás vásárlásához,
  • meglévő lakás - a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett - bővítéséhez.
  • · CSOK igényelhető

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

-       az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után[1], vagy

-       fiatal házaspár[2] - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb 2 születendő gyermek vállalása esetén is.

 • · A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

-       a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint

-       aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

A támogatás megállapítása során a meglévő gyermeket, a 24. hetet betöltött magzatot, valamint a vállalt gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

 • A családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is - ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, de ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel a 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Mekkora összegű támogatás igényelhető?

Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak/élettársak esetén a közös és a nem közös gyermeke(i)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is.

1 gyermek esetén

600.000,-Ft

2 gyermek esetén

1.430.000,-Ft

3 gyermek esetén

2.200.000,-Ft

4 vagy több gyermek esetén

2.750.000,-Ft

 Bővítés esetén a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege.

Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

Amennyiben az élettársak

-          csak az egyik fél gyermeke után vagy csak közös gyermekük után; vagy közös gyermekük és az egyik fél gyermeke után igénylik a támogatást, a támogatási összeg számítása az általános szabályok szerint történik.

-          a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy mekkora összegű támogatásra lenne jogosult a saját gyermeke után, és a kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe. Amennyiben a sajátjukon kívül az igénylőknek közös gyermeke(ik) is van(nak), ő(ke)t csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni, és az így kiszámított, a számukra kedvezőbb összegű támogatást vehetik igénybe.

Hasznos alapterület

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes eltartott és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni (ideértve azokat is, akik után korábban már vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybevettek).

Lakás minimális hasznos alapterülete:

-          egy gyermek esetén legalább 40 m2,

-          két gyermek esetén legalább 50 m2,

-          három gyermek esetén legalább 60 m2

-          négy vagy több gyermek esetén legalább 70 m2

Személyi feltételek

A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

OEP igazolás:A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint - ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt - biztosított kell, hogy legyen. A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

 • TB jogviszonnyal, vagy
 • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokról szóló iskolalátogatási bizonyítvánnyal, vagy
 • valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.

Az igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani.

A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál (továbbiakban: NAV) nyilvántartott köztartozása. Élettársak vagy házastársak közül mindkét félnek szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolniuk, hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk. A köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.
 • Megelőlegezett CSOK igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan fiatal házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét. A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függően – 1 gyermek vállalása esetén 4, 2 gyermek vállalása esetén 8 év.
 • Hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről: az igénylőknek igazolniuk kell, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak tekintetében büntetőjogi felelősségüket a bíróság nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, a CSOK igénylésének időpontjában az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültek.
 • A nem magyar állampolgár részére a kedvezmény a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
 • A CSOK iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság az igénylőket jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

Tárgyi feltételek

a)      A lakás vételárára vonatkozó előírás

A használt lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot, és legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

Az eladó és a vevő egymásnak nem lehetnek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. Gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

b)      Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

A CSOK-al megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. A bővítendő ingatlanban az igénylőknek együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

c)      Többlet ingatlan tulajdon

CSOK-ot igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet, ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a 17/2016 (II.10) Kormányrendelet által nevesített olyan lakástulajdont, amely - a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül - szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére a 17/2016 (II.10) Kormányrendelet hatálybalépését (2016.02.11.)  megelőzően, hatálybalépésekor, vagy azt követően került sor.

d)      5 éven belül értékesített lakás

A CSOK akkor igényelhető, ha az igénylő a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel a kedvezmény igénylését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát is, amely csökkenthető:

 • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárával,
 • az értékesített lakást terhelő és az e pont szerinti eladási árból visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 • az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön e pont szerinti eladási árból törlesztett összegével,
 • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,
 • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összegével.

e)        Számlabenyújtási kötelezettség

Bővítés esetén az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési költség legalább 70%-áról számlát kell bemutatni. A támogatás összege pedig nem haladhatja meg a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át.

Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2.000.000,- Ft-ot meghaladja, csak abban az esetben fogadhatók el a számlák, ha a kivitelezővel kötött szerződés bemutatásra került.

 f)     Kérelem benyújtására nyitva álló határidő

CSOK kérelmet használt lakás vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.[1] kizárólag meglévő gyermekek alapján igényelt CSOK esetén az igénylőre nincs korhatár megkötés

[2] házastársak, akik közül a 17/2016. (II.10.) Kormány rendelet szerinti lakáscélú állami támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét

 <<Nyomtatható verzió>>


 A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, amennyiben az igénylő házaspár új lakás építésre vagy új lakás vásárlásra a 10 millió Ft összegű Családok Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi. Gyermekvállalás esetén – legfeljebb 3 gyermek vállalható – a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik félnek 40 éven alulinak kell lennie.

A kamattámogatást az igénylő házaspár a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti, örökbefogadott gyermek után veheti igénybe.

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

 • akár 25 éven keresztül fix 3% a Takarék 10+10 Otthonteremtő KamattámogatottHitel kamata, melyet az állam kamattámogatással biztosít, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb a kamatozás; THM: 3,12 - 3,20%
 • 5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok, ilyen módon kiszámíthatóbbá váló háztartási kiadások;
 • Forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül.
 • A 2016. június 20-ig befogadott és legkésőbb október 31-ig szerződött ügyletek esetében a hitelintézet egy ingatlan értékbecslési díját visszatéríti az igénylőnek, a folyósítási díj nem kerül felszámításra, valamint a közjegyzői díjat 40ezer forintig átvállalja az igénylőtől.

2. Milyen célokra igényelhető a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

Magyarország területén lévő

 • új lakás vásárlására:

Új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

a)     az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi engedéllyel vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles,

b)     az a) pontban foglaltaknak megfelelő lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és

ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy

bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

 • új lakás építésére: az a) pontban leírtaknak megfelelő, 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező olyan új, összkomfortos lakás építésére, melyre a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt még nem adtak ki vagy a használatbavétel tudomásulvételére még nem került sor.

3. Milyen devizanemben érhető el?

 • A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

4. Mekkora összegű hitel igényelhető?

 • A kölcsön összege minimum 1 millió forint, maximum 10 millió forint.

 A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező figyelembe veszi „a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.

5. Milyen futamidőre lehet a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt igényelni?

 • A kölcsön futamideje minimum 5, maximum 25 év.

6. Milyen feltételeknek kell az Igénylőnek megfelelnie?

6.1. A kölcsön igénylésének általános, hitelcéltól független feltételei

A kölcsön igénylésére jogosult a 341/2011. (XII. 29) Kormányrendelet szerint támogatott személynek minősülő magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgárokon kívül:

- az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

- a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

- a hontalan jogállással, vagy

- menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

 • Az igénylőkről, illetve a kölcsönbe bevont további adóstársakról nem tartalmazhat negatív információt a Központi Hitelinformációs Rendszer.
 • Az OTK igényléséhez az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják. A jövedelemmel kapcsolatos elvárásokat a 32/2014. számú MNB rendelet előírásainak megfelelően vizsgálja a hitelintézet
 • A támogatott személyek – a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követő egy éven belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, melynek tényét a hitelintézetnek igazolják
 • A támogatott személyeknek a hitelcéllal érintett (vásárolt, épített) lakóingatlanban (együttesen) legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.
 • Lakásvásárlásnál az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói, és, ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó - az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Lakásvásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt fizetési számlára teljesíti (ez lehet átutalás vagy készpénzbefizetés is), ideértve azt is, ha a teljesítés az adásvételi szerződésben megjelölt ügyvédi letéti vagy eladói hiteltartozás kiegyenlítésére megadott technikai/hitel számlára történik.

6.2. Egyéb igénylési feltételek

 • Építés esetén az építés - áfát és telekárat, illetve telekhányadot nem tartalmazó – hitelintézet által elfogadott bekerülési költsége nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot,
 • Új lakás vásárlása esetén a - áfát és telekárat nem tartalmazó - vételárnem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot,
 • Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja!
 • Az Igénylő, a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában szerepel, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosult - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
 • Az Igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 • Lakás vásárlása esetén a hitelkérelmet az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet benyújtani.

7. Milyen kondíciókkal érhető el a CSOK 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

Az Magyar Állam a futamidő alatt, de legfeljebb 25 évig kamattámogatást nyújt, melynek lényege, hogy az Ügyfél kamatterhének egy részét az Állam fizeti meg

A bruttó, azaz kamattámogatás nélküli kamat mértéke nem haladhatja meg az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti állampapírhozam (ÁKKH) 130 százalékának 3 százalékponttal növelt értékét.

Mekkora az állami támogatás mértéke?

A kamattámogatás mértéke az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti bruttó kamat 3 %-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték.

A 10 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

A legfeljebb 10.000.000 Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

8. A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kondíciói:

A kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3 csökkentve a kamattámogatás mértékével.

Kamatperiódus: 5 éves

Kamattámogatott időszak: 25 év

Rendelkezésre tartási idő: 2 év (indokolt esetben 1 évvel meghosszabbítható)

A Hitelre vonatkozó további kondíciókat a Hirdetmény tartalmazza.

A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő 10 év, függetlenül a vállalt gyermekek számától. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani. A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az e bekezdés szerinti nyilatkozatot a házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni.

Amennyiben a házaspár ezen dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felhívását követően sem tesz eleget, a kapott kamattámogatás összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét.

9. Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a fedezeti ingatlannak?

A kölcsön ingatlanfedezetével kapcsolatos előírások – a következőkben részletezett, speciális feltételek kivételével - megegyeznek a hitelintézet által nyújtott jelzáloghitelekre vonatkozó általános szabályokkal.

A lakásépítési kölcsön folyósítása – a várható hitelbiztosítéki értéket is figyelembe véve – több részletben történik, ezért a kölcsönfelvevő(k) az építkezés speciális kockázataira is kiterjedő vagyonbiztosítást is kötelesek kötni. Ezen kiegészítő biztosítás legalább a kölcsön utolsó részletének folyósításáig, illetve a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány megszerzéséig fenntartandó.

A kamattámogatási időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet vagy használati jog nem terhelheti.

Lakásvásárlás esetén

A Hitelintézet által megkövetelt feltételeket is tartalmazó érvényes és hatályos adásvételi szerződést, vagy a már korábban megkötött adásvételi szerződés megfelelő tartalmú módosítását, amit ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzett, legkésőbb a kölcsönszerződés megkötésének időpontjáig kell benyújtani.

A hitelből fizetendő vételárrészlet fizetési határideje a kérelem befogadásától számított legalább 30 munkanap kell, hogy legyen.

A kölcsönfelvevő(k) tulajdonjog bejegyzési kérelme földhivatalhoz történt benyújtását legkésőbb a lakás értékesítésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb folyósításig kell igazolni, olyan tulajdoni lap bemutatásával, amelyben a kölcsönfelvevő(k) tulajdonjoga legalább széljegyben szerepel és az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződéssel. A fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítást kell kötnie az igénylőnek.

10. Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

A kölcsön folyósítása hitelcéltól függően eltérő módon történik, ugyanakkor minden hitelcélra érvényes, hogy amennyiben a jogszabályban a kölcsönigénylés benyújtására előírt objektív, az egyes hitelcélokra vonatkozó legkésőbbi igénylési időpontot követő hat hónapon belül a folyósítás a támogatott személynek felróható okból nem valósul meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.

 Új lakás építése esetén

A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a hitelintézet által meghatározott részletekben történik, azzal, hogy az utolsó részlet összege a kölcsön összegének 10%-a.

A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra.

Az utolsó részfolyósítás összegét a hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja.

Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevő(k) által megjelölt  fizetési számlára átutalással történik.

A kölcsön folyósításának feltételei attól függően változnak, hogy a hitelintézet a kölcsönt a jelenlegi hitelbiztosítéki értéket vagy a várható hitelbiztosítéki értéket (is) figyelembe véve engedélyezte.

Új lakás vásárlása esetén

A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.

Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt forintban vezetettfizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik.

11. Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

Lakásépítés esetén

A kölcsön célja megvalósulásának ellenőrzése az ügyfél nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 1 éven belüli lakcímkártya bemutatásával történő – igazolásával történik. A kölcsönfelvevő(k) a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg köteles(ek) a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

Lakás vásárlása esetén

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával történő igazolással történik.

12. Milyen más támogatási formákat vehet igénybe?

- adó-visszatérítési támogatás

13. További tájékoztatás

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM számítás során figyelembe vett díjak: nettó kamat (ügyfél által fizetendő), ingatlan nyilvántartási eljárás díja, 2 db tulajdoni lap díja/ térképmásolat díja, 2 db helyszíni szemle díja.

A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a teljes futamidő alatt fix 3%.

A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. A biztosítás összegének el kell érnie a mindenkori újjáépítési értéket.

A tájékoztatóban szereplő hitel a Magyarország Kormánya által nyújtott családok otthonteremtés kedvezménye támogatáshoz kapcsolódik. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézet fiókjaiban, ahol a támogatott hitelekre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll, vagy a www.csok.takarek.hu oldalon, ahol a támogatott hitelre vonatkozó jogosultság kalkulátort is megtalálja.

  <<Nyomtatható verzió>>